Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTU KAZIMIERZA WIELKIEGO

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Najemca ma obowiązek przestrzegać, aby liczba osób ustalona podczas rezerwacji była zgodna z liczbą osób zamieszkujących w apartamencie. W momencie gdy liczba ta zostanie przekroczona, dodatkowa opłata za każda osobę wynosi 250zł za dobę
 3. Najemca zobowiązany jest poinformować podczas dokonywania rezerwacji Wynajmującego o przyjeździe zwierzęcia za które pobierana jest opłata w wys. 30zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania utrzymania apartamentu w stanie zastanym w dniu przyjazdu. Dotyczy to również układu mebli i sprzętu RTV. Do obowiązków Najemcy należy również pozostawienie ogólnego porządku w apartamencie zastanego w dniu przyjazdu.
 5. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
 6. Najemca odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządził w wyposażeniu apartamentu, w samym apartamencie lub infrastrukturze budynku. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 7. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia lub zniszczenia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wys. 50zł. za każdy klucz.
 8. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia apartamentu poza: komputerami, ładowarkami do telefonu, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 9. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 10. Jeżeli w przypadku zakłócenia ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22.00 do 6.00 Wynajmujący lub właściciel zostanie wezwany przez sąsiadów bądź Straż Miejską lub Policję ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 11. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez jest w apartamencie zabronione. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłacenia Wynajmującemu kary w wys. 1000zł oraz Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w całym budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego 13, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. W przypadku naruszenia przez Najemcę tego zakazu, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty oraz Najemca zobowiązany jest do zapłacenia Wynajmującemu kary w wys. 250zł
 13. Za rzeczy pozostawione przez Najemcę w apartamencie Wynajmujący nie odpowiada.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu, związane z: remontami, pracami budowlanymi i wykończeniowymi w pobliżu apartamentu, hałas, brak dostawy mediów.
 15. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 16. W okolicznościach wskazanych w pkt 15 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.